وارد کردن کد ملي يا مشخصات پاس به صورت صحيح الزاميست مسئوليت با شخص صادر کننده ميباشدسایر اعلانات